Oplossing voor verkeersproblematiek Johanninksweg

Geplaatst op 03-04-2012, 14:21
Het college van B&W heeft ingestemd met verkeersmaatregelen aan de Johanninksweg in Noord Deurningen. Met deze verkeersmaatregelen worden de ontstane verkeersproblemen opgelost. Deze oplossing is nodig tot aan de daadwerkelijke verplaatsing van supermarkt Berning naar de nieuwe locatie nabij tuincentrum Oosterik.

Verplaatsing supermarkt Berning biedt oplossing
Eind december 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het college van B&W, supermarkt Berning, Tuincentrum Oosterik en de kernraad Noord Deurningen. Onderwerp van het gesprek was de verkeersproblematiek in de omgeving van supermarkt Berning aan de Johanninksweg en de voorgenomen verplaatsing van deze supermarkt. Supermarkt Berning zorgt er voor dat er nog veel verkeer in het dorp komt en dat is niet de bedoeling. De leefbaarheid en veiligheid in het dorp hebben hier onder te leiden en het levert parkeerproblemen op in de Johanninksweg. De verplaatsing van de supermarkt naar een nieuwe locatie nabij tuincentrum Oosterik biedt de oplossing voor deze problemen.

De gemeente heeft het initiatief genomen om, in nauw overleg met de betrokkenen, een oplossing te zoeken voor de korte termijn (de periode tot aan de daadwerkelijke verplaatsing van de supermarkt).

Breed gedragen plan
Verantwoordelijk wethouder Alfons Steggink: “Het plan dat we nu hebben vastgesteld is een breed gedragen plan. De rol van de dorpsraad hierin is erg belangrijk geweest. Een eerste concept van het plan ging uit van haakse parkeerplaatsen aan de Johanninksweg in de groenstrook bij de school. In overleg met de dorpsraad bleek dat de buurtbewoners dit plan niet ondersteunden. Op initiatief van de bewoners en de dorpsraad is een variant uitgewerkt waarbij in de smalle Pastoor Knuifstraat de rijbaan verbreed wordt door het trottoir aan de kant van de school te vervangen door parkeerruimte. Daarnaast heeft de dorpsraad erop aangedrongen dat er een veiliger oplossing komt voor het bevoorraden van de supermarkt. Op basis van een voorstel van Berning zelf, is er nu een oplossing waarbij een voetpad wordt aangelegd in de voortuin van de Johanninksweg 13-13A (eigendom van Berning). Deze locatie wordt aangeduid als laad/losplaats. Berning neemt de kosten voor deze aanpassing voor zijn rekening.


Een ander probleem in de omgeving is dat de bewoners van de aan de westzijde gelegen woningen voortdurend geconfronteerd worden met gebruik van de schaarse parkeerplaatsen door klanten van Berning. In overleg met de dorpsraad en de bewoners gaan we hier een systeem van vergunningparkeren invoeren, waarbij alleen de bewoners die geen eigen parkeerruimte hebben in aanmerking komen voor een parkeervergunning.”

Informatieavond
Het totale pakket aan maatregelen is gepresenteerd tijdens een informatieavond op 16 februari 2012. Tijdens deze avond is gebleken dat er brede steun is voor het plan. Tijdens deze informatieavond kwam nog een breed gedragen aandachtspunt naar voren. De wens om aan de oostkant van de Johanninksweg de smalle groenstrook te veranderen in een voetpad. Bewoners aan die kant en specifiek schoolgaande kinderen hoeven dan niet twee keer over te steken. Ook dit verzoek is meegenomen in het plan.
hier klikken voor een tekening van de maatregelen

Na verplaatsing van de supermarkt, worden de maatregelen, met uitzondering van het trottoir aan de oostkant van de Johanninksweg en de parkeerplaatsen aan de Pastoor Knuifstraat, worden ingetrokken.
(bron site gemeente Dinkelland) link site gemeente dinkelland